skip to Main Content

Privacy Beleid

Mediakrijger is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mediakrijger heeft persoonsgegevens overgedragen gekregen vanuit zijn formulieren op de website.

De personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben zijn:

  • Achternaam
  • Voornaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Bedrijf
  • Bedrijfsgegevens

De Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Voor het verweken van gegevens via contactformulieren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Artikel 6 lid 1 b van de AVG
  • Artikel 6 lid 1 c van de AVG

Geautomatiseerde besluitvorming
Mediakrijger neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mediakrijger tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mediakrijger bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Er worden door Mediakrijger geen persoonsgegevens gedeeld met derde.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mediakrijger gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt en heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mediakrijger een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens d(ie wij van u beschikken in een computerbestand) naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. info@mediakrijger.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mediakrijger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via: info@mediakrijger.nl

Hoe te handelen bij klachten?
Mediakrijger wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om, ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Back To Top